Dossier verbetering asielbeoordeling

Gave heeft in mei 2018 een Open Brief gestuurd aan de staatssecretaris over de wijze waarop bekeringen beoordeeld worden. Deze vindt u verder naar beneden op deze pagina. Daarboven vindt u verdere ontwikkelingen op dit terrein.

Evaluatie IND

De staatssecretaris heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om de asielbeoordeling bekeerlingen en lhbti’s te evalueren. Dit is een vervolg op eerder onderzoek (zie ‘kamerbrief 6 september 2019’ hieronder). Het onderzoeksbureau heeft Gave om input gevraagd, die wij graag verstrekken. Het onderzoek wordt in de loop 2021 afgerond.

Gave heeft ook nieuwe casussen met aandachtspunten naar de IND gestuurd en heeft naar aanleiding daarvan verder overleg gehad. Er is afgesproken om in het voorjaar van 2021 een vervolg te geven aan de interne opleiding bij de IND.

Opleidingsdag IND 11 maart 2020

Vlak voor de lockdown waren we in Utrecht om een opleidingsdag bij de IND te verzorgen. Er was een goede sfeer en de reacties waren positief. We hebben we goede hoop op verdere verbeteringen.

Gesprek IND 13 december 2019

We hebben een constructief gesprek gehad bij de IND met een uitnodiging om bij te dragen aan de opleiding van IND medewerkers. Dit moet in het voorjaar van 2020 zijn beslag krijgen.

Kamerbrief 6 september 2019

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een beleidsreactie gegeven op het WODC memorandum 2019-2 met evaluatiepunten voor de asielbeoordeling bekeerlingen en lhbti’s. Hoewel onze stichting positief is over de blijvende aandacht voor de problematiek zien we toch gebrek aan aandacht voor de invloed van eigen aannames en veronderstellingen van gehoor- en beslismedewerkers over bekeringen en over verschillen tussen christendom en islam. Lees onze notitie hierover.

Onderzoeksrapport februari 2019

Gave heeft individuele dossiers aan een onderzoek onderworpen. De conclusie is dat de eerder genoemde zorgpunten (zie hieronder) nog niet zijn weggenomen, met name waar het gaat om het herkennen van een passieve vorm van bekering, een redeneren vanuit een westers/seculier referentiekader en de weigering om gebruik te maken van objectieve informatiebronnen en deskundigenadvies.
Lees de samenvatting van het (engelstalige) rapport. Rechtshulpverleners kunnen het rapport ook downloaden.

Kamerbrief  13 november 2018

In het Algemeen Overleg van 12 september 2018 zijn vragen gesteld over de deskundigheid bij de IND en de problematiek rondom de inzet van tolken. Op 13 november heeft staatssecretaris Harbers  schriftelijk geantwoord. Gave heeft hierover een inhoudelijke reactie geschreven.  Onze bevindingen zijn als volgt:

 • De staatssecretaris stelt dat de regelgeving niet toestaat  om de beoordeling van een asielaanvraag aan deskundigen over te laten. Hij gaat echter niet in op de mogelijkheid dat een advies van een deskundige door de IND meegewogen kan worden. Ook gaat hij niet in op de vereiste van de procedurerichtlijn dat elke medewerker toegang moet hebben tot een deskundige op onder meer het gebied van religie om advies in te winnen.
 • De staatssecretaris gaat niet in op de vraag of de nieuwe werkinstructie voldoende aanknopingspunten biedt om passieve bekeringen te herkennen. De ervaring van onze stichting is, dat het op dit punt te vaak fout gaat. In de praktijk blijkt de essentie van het verschil tussen actieve en passieve bekeringen te vaak niet begrepen te worden. Ook hebben wij in onze bespreking van de werkinstructie al aangegeven dat de werkinstructie op dit onderdeel te beperkt is.
 • De staatssecretaris herhaalt zijn enkel formele antwoord dat de IND werkt met beëdigde tolken en dat de vreemdeling zo nodig een klacht kan indienen tegen de tolk. Er is hierbij geen aandacht voor de specifieke achtergrond van de asielzoeker en van de tolk die door zijn manier van optreden afbreuk kan doen aan de veilige setting waarin een gehoor dient plaats te vinden. Ook is geen aandacht voor het risico dat een gehoor door verkeerde vertaling van christelijke termen kan verzanden in misverstanden en verwarring.

Nieuwe werkinstructie

Op 5 juli 2018 heeft de IND de nieuwe werkinstructie WI 2018/10 Bekeerlingen uitgebracht. . We constateren dat er belangrijke verbeteringen zijn, maar dat er toch nog steeds onvoldoende waarborgen zijn voor een zorgvuldige en deskundige beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering. Zie onze samenvatting en conclusie.
Voor rechtshulpverleners is ook een uitgebreide bespreking beschikbaar (toegangsrechten als rechtshulpverlener vereist)

Kamerbrief

Op 4 juli 2018 stuurde staatssecretaris Mark Harbers een kamerbrief over het IND-beleid over de werkwijze rond de beoordelingen van bekeerlingen en LHBTI’s . Hoewel de brief van Harbers enkele ‘positieve signalen’ bevat, reageert stichting Gave vooral ‘kritisch en afwachtend’.

 1. Gave heeft op donderdag 5 juli hierover dit persbericht verstuurd.
 2. en uitgebreide reactie gegeven.

 

Zie hieronder de berichtgeving over de Open brief die Gave 29 mei 2018 heeft verstuurd.

OPEN BRIEF VERBETERING ASIELBEOORDELING

Gave uit openbaar forse kritiek op de IND die de geloofwaardigheid van bekeerlingen ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ beoordeelt. Gave heeft daarom dinsdag 29 mei een Open brief gestuurd aan staatssecretaris M.G.J. Harbers van asielzaken. In de brief worden de zorgen gedeeld over de huidige praktijk.

Afgelopen maanden is een christelijk asielzoekersgezin teruggestuurd naar het land van herkomst, een streng moslimland waar ze een groot risico lopen vervolgd te worden vanwege hun geloof. Deze zaak staat niet op zichzelf. Gave krijgt een aantal keren per week het verzoek om advies en ondersteuning voor vluchtelingen die christen zijn geworden en waarvan de IND oordeelt dat dit niet geloofwaardig is. Gave constateert in de helft van de gevallen dat er onzorgvuldig en ondeskundig is geoordeeld. Ook ontvangt Gave regelmatig berichten van advocaten en vrijwilligers dat deze mensen worden vastgezet in detentie om te worden teruggestuurd naar het eigen land.

Hieronder kunt u de Open brief en bijbehorende bijlages downloaden.

 1. Open brief aan staatssecretaris M.G.J. Harbers
 2. Bijlage 1 – Toelichting op de Open brief
 3. Bijlage 2 – Kritiek en oplossingen voor de IND
 4. Bijlage 3a – Brief voor IND
 5. Bijlage 3b – Punten voor advies IND

Naar aanleiding van de Open Brief zijn kamervragen gesteld. Een van de vragen gaat over het beoordelingskader. In reactie daarop geeft Gave aan dat de staatssecretaris ten onrechte de indruk wekt dat er duidelijke beoordelingscriteria gehanteerd worden. Onze stichting constateert structurele willekeur en het ontbreken van het gebruik van objectieve informatiebronnen..

 1. Antwoorden op de kamervragen
 2. Reactie Gave op antwoord kamervragen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world