Nieuw geplaatst

3 mei 2022

ECHR 29836/20 – M.A.M. vs Switzerland _ Pakistan – risk of convert

M.A.M. is a Pakistani national who had converted from Islam to Christianity while in Switzerland, where he had arrived in 2015 and where his asylum request had been rejected. The Court ruled that the Swiss authorities had not sufficiently considered the risk of converts as distinct from the risk of Christians in general. Read more…

3 maart 2022

Open Doors Country Dossiers 2022

Open Doors has published the Country Dossiers related to the new World Watch List 2022. Twenty dossiers are expected to be relevant to asylum cases in the Netherlands and can be downloaded from this website. The other thirty dossiers can be downloaded from Open Doors Analyitical website. Reed more…

2 maart 2022

WI 2022/3 Bekeerlingen en afvalligen

Op 19 januari 2022 heeft de Afdeling uitgesproken dat de werkinstructie 2019/18 Bekeerlingen verbetering behoeft waarbij afvalligheid en atheïsme beter van elkaar onderscheiden worden. Op 15 februari 2022 heeft de staatssecretaris de werkinstructie 2022/3 Bekeerlingen en afvalligen gepubliceerd welke beoogt vorm te geven aan de vereiste verbeteringen. Analyse wijst uit dat het een ‘haastproduct’ is waarbij snelheid kennelijk belangrijker was dan zorgvuldigheid. Begrippen worden bijvoorbeeld door elkaar ‘gerommeld’, er worden onduidelijke onderscheidingen gehanteerd en de toetsing van vrees bij terugkeer is voor afvalligen onaanvaardbaar limitatief. Verder is opmerkelijk dat reeds eerder geconstateerde onduidelijkheden over toepassing van de compensatieregel en de raadpleging van bekeringscoördinatoren niet is opgehelderd. Lees meer…

1 februari 2022

Rechtbank Den Bosch NL21.8407 en NL21.8408 – bekering – toetsingskader: compensatie – risico afvalligheid

De beoordeling van geloofwaardigheid van bekering is gestoeld op die elementen dan wel pijlers, namelijk (1) motieven en proces, (2) kennis en (3) activiteiten. Volgens de werkinstructie WI 2019/18 kunnen ontoereikende verklaringen over één element gecompenseerd worden door sterkere verklaringen over een ander element. In deze uitspraak wordt nader ingegaan op de toepassing van compensatie.
Ook is aan de orde welk risico afvalligheid met zich meebrengt in geval van terugkeer naar Iran.
Lees meer…

19 januari 2022

ABRvS 202005668/1/V2 en 202102293/1/V2 – afvalligheid en atheïsme

De Afdeling stelt strengere eisen aan besluiten van de staatssecretaris op asielaanvragen van vreemdelingen die aanvoeren dat zij afvallig of atheïstisch zijn. Op dit moment is de manier waarop de staatssecretaris het onderzoek en de beoordeling verricht onvoldoende duidelijk. Lees meer…

10 januari 2022

ABRvS 202101630/1/V2 – Gave – rechterlijke toets

De Afdeling onderstreept met deze uitspraak nogmaals dat de staatssecretaris een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling moet verrichten en dat hij in het kader van zijn onderzoek en de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de vreemdeling ook de door de vreemdeling overgelegde stukken van Stichting Gave moet betrekken. Lees meer…

13 december 2021

ABRvS 201807143/1/v2 – afvalligheid – niet-geloven

Deze uitspraak is al wat ouder maar zeer relevant voor alle zaken van vreemdelingen die afvallig zijn of voor afvallig gehouden worden (toegedichte afvalligheid) en daardoor risico lopen bij terugkeer naar land van herkomst. Er hoeft geen sprake te zijn van een verboden nieuwe of alternatieve geloofsovertuiging die gepraktiseerd wordt. Ook het niet-geloven en het uiting geven daaraan, bijvoorbeeld in het niet-praktiseren van het voorgeschreven geloof, kan een veiligheidsrisico opleveren. Lees meer…

 

10 november 2021

ABRvS 202002924/1/V2 – bekering – Gave

De staatssecretaris moet kenbaar motiveren waarom een ter onderbouwing van een gestelde geloofsovertuiging overgelegde verklaring van een derde geen nieuwe inzichten biedt, dan wel niet van toegevoegde waarde is. Met de enkele stelling dat, anders dan Stichting Gave in haar rapportage stelt, hij er niet van uit is gegaan dat de bekering van de vreemdeling slechts cognitief van aard is, is niet gemotiveerd ingegaan op de punten die in de rapportage van Stichting Gave naar voren zijn gebracht. Lees meer…

24 september 2021

Rechtbank Arnhem NL21.5080 – bekeringscoördinator – Gave – verklaringen kerken – compensatie

De rechtbank oordeelt dat een besluit niet hoeft te vermelden dat een bekeringscoördinator is geraadpleegd. De IND moet wel gemotiveerd ingaan op de punten die een rapport van Stichting Gave aanvoert. Ook is de rechtbank van oordeel dat de IND voor elk element (of ‘pijler’) van de beoordeling een ‘goede en inzichtelijke’ beoordeling moet maken om te kunnen beoordelen of compensatie van toepassing is. De IND moet verklaringen van kerken daarbij ook in de beoordeling betrekken. Lees meer….

21 juli 2021

Raad van State – verklaringen derden en Gave

De Afdeling heeft uitgesproken dat de staatssecretaris het rapport van Gave en de overgelegde steunverklaringen van derden deugdelijk gemotiveerd dient te betrekken bij zijn beoordeling of de vreemdeling er in is geslaagd een gestelde bekering aannemelijk te maken. Deze uitspraak kan o.i. aanleiding zijn voor een herzieningsverzoek indien in een zaak dergelijke verklaringen zonder inhoudelijke motivatie terzijde zijn gelegd. Lees meer….

1 juli 2021

Maatwerk: (niet) bondig horen – specialisatie IND

Per 25 juni 2021 heeft de IND de asielprocedure aangepast met als doel een efficiëntere procedure en meer maatwerk, aldus Vreemdelingenvisie. Uit dit bericht kan afgeleid worden dat ‘bondig horen’ bij bekering en lhbti niet aan de orde kan zijn en dat de IND specialisten heeft voor de behandeling van asielaanvragen bekeerlingen en lhbti. Lees meer…

28 juni 2021

Iran: The Reality for Christians

Considerations for immigration officials, government agencies and advocates of Iranian Christians

Update of the 2019 report written by Open Door’s World Watch Research on behalf of asylum lawyers and NGO’s from various European Countries that aimes at supporting a just assessment of asylum claims of Iranian converts. Read more…

24 juni 2021

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op 24 juni 2021 heeft vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht gehouden. Aanleiding is de toeslagenaffaire en de signalen dat in het vreemdelingenrecht vergelijkbare zaken een rol spelen. Ook stichting Gave heeft een bijdrage geleverd. Lees meer…

20 mei 2021

Ongelofelijk – onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging

Dit rapport van 30 april j.l. is uitgebreid met bespreking van de twee Afdelingsuitspraken van 12 mei 2021. Lees meer…

Raad van State – twee uitspraken d.d. 12 mei 2021 betreffende toetsingskader

In deze uitspraken gaat de Raad van State in op de vraag of de beoordeling kan volstaan met bespreking van het element motieven voor en proces van bekering als de verklaringen op dit onderdeel reeds ontoereikend worden geacht, op de vraag wat van verklaringen van kerken en kerkgenoten verwacht mag worden en op de vraag of de werkinstructie WI 2018/10 Bekeerlingen geldt als nieuw beleid.

Gave heeft de uitspraken op deze onderdelen besproken en de nodige conclusies getrokken. Daarbij is ook nader gekeken naar de beeldvorming die de staatssecretaris geeft gecreëerd over de bijdrage die deskundigen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de onderzoeksmethode van de IND en het toetsingskader en de rol die die beeldvorming gespeeld kan hebben bij de beoordeling hiervan door de Raad van State.

Lees meer…

11 mei 2021

Upper Tribunal PS (Christianity – risk) Iran CG [2020] UKUT 00046 (IAC)

Volgens deze Britse uitspraak hebben niet alleen kerkleiders en organisatoren van huiskerkbijeenkomsten te leiden onder vervolging maar evenzeer ‘gewone’ deelnemers, meer dan uit het Nederlandse ambtsbericht lijkt te volgen. Verder gaat de uitspraak uitvoerig in op risico bij terugkeer. Ook al zou een bekering niet oprecht zijn, dan nog kunnen (christelijke) activiteiten in het buitenland leiden tot de negatieve aandacht van de Iraanse autoriteiten.

Deze uitspraak heeft in de UK te gelden als leidende uitspraak voor asielzaken van Iraanse bekeerlingen. Bij de Nederlandse bestuursrechter heeft het een gewicht vergelijkbaar met een ambtsbericht. Lees meer…

Rb Den Bosch – terugkeer Iran – bekering – verklaringen derden

De afvalligheid van eiser is geloofwaardig geacht. Hoewel eiser verklaard heeft dat zijn afvalligheid in het verleden niet tot problemen heeft geleid, had de IND toch het risico van de afvalligheid bij terugkeer nader moeten beoordelen. Eiser heeft immers verklaard dat hij zijn afvalligheid niet langer verborgen wil houden. Daarbij komt dat eiser in Nederland christelijke activiteiten heeft ontplooid. Los van de vraag of zijn bekering geloofwaardig is, kunnen die activiteiten reeds leiden tot de negatieve aandacht van de Iraanse autoriteiten. Hiertoe is mede verwezen naar een belangrijke uitspraak van het Britse Upper Tribunal van 20 februari 2020 waarmee verweerder rekening dient te houden. Verder zijn verklaringen van een kerk ingebracht. Die kunnen niet terzijde worden gelegd enkel omdat daaruit niet blijkt van de innerlijke motieven van eiser tot bekering. Lees meer…

Rb Rotterdam – bekering – toetsingskader – terugkeer Iran

De bekering is hoofdzakelijk niet geloofwaardig geacht omdat bepaalde voorbeelden van eiser niet exclusief toe te schrijven zijn aan het christendom. De rechtbank is van oordeel dat zulks irrelevant is en er op lijkt te duiden dat verweerder een verkeerd toetsingskader hanteert. Verder is verwezen naar passages en de achterliggende bronnen van de uitspraak van het UK Upper Tribunal van 20 februari 2020 waaruit volgt dat terugkerende bekeerling-asielzoekers, ongeacht of verweerder hun bekering oprecht acht, zijn aangehouden, gedetineerd, mishandeld en zelfs gemarteld. De IND moet daar een nader standpunt over innemen. Lees meer…

30 april 2021

Ongelofelijk – onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging

Gave maakt zich grote zorgen over het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan in de asielprocedure. Van verschillende kanten ontvangt Gave sterke signalen dat er een groep ‘bekeerlingen’ door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als ‘niet geloofwaardig’ wordt beoordeeld. De IND slaagt er niet in om in alle individuele zaken ‘recht te doen’. En erger nog: in het asielsysteem zijn er onvoldoende waarborgen dat de vreemdeling wordt ‘recht gedaan’ in de rechtspraak. Lees meer in ons rapport.

8 april 2021

Problemen bij terugkeer in Iran

Het ambtsbericht Iran van februari 2021 bevat ook belangwekkende informatie over mogelijke problemen die asielzoekers lopen bij terugkeer. Iraniërs die in Nederland openlijk actief zijn als christen kunnen vooral risico lopen indien ze met laissez-passer terugreizen of reeds enkele jaren hier verbleven hebben voordat ze terugkeren. Dit laatste kan bijvoorbeeld relevant zijn als ze twee jaar of langer op de behandeling van hun asielaanvraag hebben moeten wachten. De pagina over het ambtsbericht is met deze informatie aangevuld. Lees meer…

24 februari 2021

Rb Den Haag – afvalligheid Iran – bekering – toetsingskader

Afvalligheid van Iraanse vreemdelingen is op zichzelf genomen geen grond voor internationale bescherming. Alhoewel het zwaartepunt in de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering  ligt bij de motieven voor en het proces van bekering, hoeven gebrekkige verklaringen op dat onderdeel niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een negatief oordeel ten aanzien van de geloofwaardigheid van de bekering. De onderdelen kennis en activiteiten dienen altijd uitgebreid onderzocht en meegewogen te worden. Lees meer…

Gecontroleerde uitreis Iran

De pagina is aangevuld met informatie uit het algemeen ambtsbericht van februari 2021. Hieruit blijkt dat gecontroleerde uitreis mogelijk is ook al staat iemand in de negatieve belangstelling van de autoriteiten, maar is aanhouding ook niet uitgesloten. Zonder nader onderzoek kan noch het een noch het ander ongeloofwaardig worden geacht. Lees meer…

Algemeen Ambtsbericht Iran, februari 2021

Dit ambtsbericht bevat belangrijke informatie over de kerken en evangelisatie in Iran. In onze analyse wordt nader ingegaan op het nemen van risico’s, evangeliserende Armeense christenen, de verkrijgbaarheid van Bijbels en legale uitreis als iemand in de negatieve belangstelling staat van de overheid. Het ambtsbericht geeft verder uitgebreidere informatie over wat bekend is (en wat niet bekend is) over huiskerken, de risico’s op invallen en arrestatie en de straffen die in de praktijk opgelegd worden. Lees meer…

19 februari 2021

Christian Refugees in Greece

Christian refugees can still be very vulnerable while in Greece. There are reports about threats and harrasments in various refugee camps. This can be a reason for them to move further into Europe and apply for asylum elsewhere where they will face a Dublin claim back to Greece. The International Christian Consulate may be able to help them. Read more…

Hate and Targeted Violence against Christians in India – 2020 report

The Corona-19 virus pandemic impacted India as much as it did the world, leaving, till December end 2020, more than 10.5 million Indian hospitalised, and 151,000 dead. The national [federal] government and states were accused of using the environment of fear of the virus and of police action, to curb freedom of expression, and protest. Several state governments and senior members of the ruling party were named for fomenting targeted hate that often led to violence against religious minorities. Read more…

Oppressive Neutrality?

In 2018 the World Evangelical Alliance published the report “Oppressive Neutrality – Examination of the humanitarian discourse on religion, religious minorities, and its effect on policy practice in the Netherlands”. It highlights the problem that the discourse on religious minorities is clearly informed by the secular understanding of religion and that the prescriptive nature of secularism over religion does not automatically ensure enhanced wellbeing of religious minorities. This is illustrated by examination of the policy and practice in Dutch reception centres. Read more…

18 februari 2021

Open Doors Country Dossiers 2021

Open Doors has published the Country Dossiers related to the new World Watch List 2020. Twenty dossiers are expected to be relevant to asylum cases in the Netherlands and can be downloaded from this website. The other thirty dossiers can be downloaded from Open Doors Analyitical website. Reed more…

4 februari 2021

Rechtbank Roermond – afvalligheid – toetsingskader – gecontroleerde uitreis Iran

Eiser heeft zijn afvalligheid gebaseerd op onderzoek naar bronnen van de islam. Volgens de IND zijn bedoelde bronnen historisch onjuist en kan een afkeer van de islam daar niet op gebaseerd worden. De rechtbank gaat hier niet in mee. Verder oordeelt de rechtbank dat (vermeende) tegenstrijdigheden tijdens de gehoren aan eiser voorgelegd hadden moeten worden en dat niet gemotiveerd is waarom de in zienswijze gegeven reactie geen afdoende verklaring hiervoor biedt. Verder komt aan de orde dat de IND verzuimd heeft externe geloofwaardigheidsindicatoren in de besluitvorming te betrekken, dat iemand van wie bekend is dat hij afvallig is, vanwege geboorte nochtans moslim genoemd kan worden en dat een ongehinderde gecontroleerde uitreis uit Iran op zichzelf onvoldoende is om aan te nemen dat eiser niet in de negatieve belangstelling van de autoriteiten staat. Lees meer…

Rechtbank Roermond – rapport Gave – vraagstelling – toetsingskader – afvalligheid

In deze zaak baseert de rechtbank zich vooral op het door onze stichting ingebrachte rapport. Aan de orde is verder dat de IND in casu op onderdelen niet voldoende heeft doorgevraagd, dat de motieven voor bekering welke de vreemdeling noemt niet exclusief voor het christendom hoeven te zijn en dat negatieve ervaringen die gerelateerd kunnen zijn aan het vroegere geloof voldoende reden kunnen zijn voor een diepgewortelde afkeer van de islam. Lees meer…

3 februari 2021

Rechtbank Roermond – verstandelijke beperkingen

De bekering van de vreemdeling is reeds aan een eerdere aanvraag ten grondslag gelegd. Thans beroept de vreemdeling zich op geloofsintensivering en zijn zijn verstandelijke beperkingen aan de orde gesteld. In deze bespreking wordt met name ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de verstandelijke beperkingen. Er is thans een nieuw FMMU-advies dat gebaseerd is op medische gegevens die ten tijde van de vorige procedure al beschikbaar waren maar niet aan de FMMU waren voorgelegd. Lees meer…

Rechtbank Rotterdam – vraagstelling – toetsingskader – referentiekader – verklaringen derden

In deze uitspraak komt meermalen aan de orde dat de IND tijdens het gehoor niet voldoende heeft doorgevraagd en op verschillende punten gesloten vragen heeft gesteld in plaats van open vragen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat gebeurtenissen die tot de uiteindelijke bekering hebben geleid niet exclusief voorbehouden hoeven zijn aan het christendom. Ook oordeelt de rechtbank dat in de beoordeling van, met name, gesteld genomen risico’s onvoldoende rekening is gehouden met de achtergrond en de minderjarigheid van de vreemdeling. De rechtbank acht onvoldoende dat het besluit stelt rekening te hebben gehouden met de minderjarigheid zonder kenbaar te maken wat dat in concreto betekend. Lees meer…

1 februari 2021

Rechtbank Den Bosch – afvalligheid – bekering – toetsingskader – verklaringen derden

In casu heeft de IND naar het oordeel van de rechtbank in sterke mate verzuimd belangrijke verklaringen van de vreemdelingen mee te wegen en inzicht te geven in de weging. Impliciet maar wel uitdrukkelijk komt aan de orde de toepassing van de interne geloofwaardigheidsindicatoren, het principe dat voorkomen moet worden dat geredeneerd wordt vanuit de eigen context, het belang van de onderdelen kennis en activiteiten en de weging van verklaringen van derden. Lees meer…

19 januari 2021

Rechtbank Roermond – afvalligheid – bekering – Gave

In deze zaak van een Iraanse vreemdeling is aan de orde afvalligheid en een daarop volgende bekering. Ten aanzien van de afvalligheid is belangrijk dat de rechtbank scherp onderscheid maakt tussen weten dat bepaald gedrag bepaalde negatieve gevolgen kan hebben en het ondervinden daarvan. Persoonlijke ervaring weegt voor de rechtbank aldus zwaarder dan feitelijke kennis. Meer algemeen oordeelt de rechtbank dat verweerder onvoldoende oog heeft voor de persoonlijke aspecten van het relaas en voor de ontwikkeling die hij stelt te hebben doorgemaakt. Van belang is ook dat de rechtbank oordeelt dat het weinig relevant is dat aspecten die eiser in het christendom aanspreken ook in andere religies (zouden) voorkomen. Tot slot draagt de rechtbank verweerder op in een nieuw besluit ook het in beroep ingebrachte rapport van Gave kenbaar mee te wegen. Lees meer…

12 januari 2021

Risico gecontroleerde uitreis Iran

In een zaak is niet geloofwaardig geacht dat iemand die vanwege huiskerkdeelname in de negatieve belangstelling staat van de Iraanse autoriteiten, bij gecontroleerde uitreis gearresteerd is. Dit is in strijd met de aanname die de IND doorgaans maakt, dat zulke personen niet zonder problemen gecontroleerd kunnen uitreizen. Lees meer…

18 november 2020

ARC assessment of USDOS country reports 2016-2019

This report is not an assessment of the human rights situation in one or more countries. Its relevance is, however, that it sheds light on changes in the presentation of USDOS assessments that can be relevant for the interpretation and use of the USDOS and probably other US reports on human rights and the freedom of religion in asylum cases. Lees meer…

Rechtbank Den Bosch – geloofsontwikkeling

In deze zaak is een opvolgende aanvraag op grond van geloofsontwikkeling zonder horen niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank stelt echter vast dat het beleid van verweerder is dat een vreemdeling middels eigen verklaringen moet overtuigen aangaande zijn bekering en geloofsintensivering. Daarmee is tegenstrijdig om zonder horen enkel op basis van de schriftelijke onderbouwing van de opvolgende aanvraag te oordelen dat er geen sprake is van nieuwe elementen of bevindingen. Daarbij is ook van belang dat in de opvolgende aanvraag weliswaar dezelfde (geloofs)thema’s aan de orde kunnen komen, maar dat de vreemdeling inmiddels, bijvoorbeeld door ingrijpende gebeurtenissen, op een andere manier tegen het leven, het geloof en bepaalde geloofsthema’s aan kan kijken. Lees meer….

17 november 2020

Rechtbank Zwolle – Bekering – beperkingen

In deze zaak kan eiseres blijvend niet worden gehoord vanwege haar medische situatie en is de vraag opgeworpen of de IND haar voldoende in de gelegenheid heeft gesteld haar asielrelaas op andere wijze aannemelijk te maken conform WI 2010/13.
Daarnaast heeft verweerder erkend dat in de bestuurlijke fase verzuimd is een bekeringscoördinator te raadplegen. Dit is in de beroepsfase alsnog geschied, doch de rechtbank acht dit niet in overeenstemming met WI 2019/18. Lees meer…

30 september 2020

Rechtbank Amsterdam – afvalligheid

In deze zaak heeft de vreemdeling verklaard de islam enkel uit angst en onder dwang gepraktiseerd te hebben en in Nederland afvallig te zijn geworden. In deze uitspraak komen belangrijke aspecten van afvalligheid aan de orde waar de IND in casu onvoldoende oog voor heeft. Lees meer…

18 september 2020

Horen en beslissen bij verstandelijke en psychische beperkingen

In dit rapport zijn vier casussen besproken van asielaanvragen van bekeerlingen met een verstandelijke of psychische beperking welke recent aan onze stichting zijn voorgelegd. In totaal omvat het onderzoek acht (opvolgende) aanvragen. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre en op welke wijze in het onderzoek en de beoordeling rekening is gehouden met de verstandelijke of psychische beperkingen van de vreemdeling. Hierbij is gereflecteerd op de toepassing van de werkinstructies WI 2010/13, 2015/8 en 2019/18. Lees meer….

11 september 2020

Rechtbank Haarlem – bekering – verklaringen derden – Gave

Deze zaak spitst zich toe op de waarde van ingebrachte verklaringen van derden en van het rapport van onze stichting. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris veel meer aandacht moet besteden aan de inhoud daarvan. Ook is de rechtbank van oordeel dat de staatssecretaris het in de zienswijze aangekondigde rapport van onze stichting had moeten afwachten alvorens een besluit te nemen. Lees meer…

12 augustus 2020

Rechtbank Zwolle – bekering – geloofsintensivering – verklaringen derden

In deze zaak is onder meer aan de orde hoe een vreemdeling een relatie tussen de levensverandering en het nieuwe geloof inzichtelijk kan maken en of een gestelde levens- of gedragsverandering, zoals het kunnen vergeven van anderen, exclusief voorbehouden dient te zijn aan de nieuwe geloofsovertuiging wil deze kunnen bijdragen aan het geloofwaardig achten van een gestelde bekering of geloofsintensivering.
Ook komt de waarde van verklaringen van kerkgenoten aan de orde met als conclusie, dat de in deze zaak ingebrachte verklaringen naar het oordeel van de rechtbank gelden als externe geloofwaardigheidsindicatoren in de zin van WI 2014/10. Lees meer…

19 mei 2020

Rechtbank Arnhem – bekering – verklaringen derde – Gave

Verklaringen van een kerk over met name activiteiten zijn niet zonder gewicht, te meer indien de activiteiten al langere tijd voortduren en getuigen van een toenemende commitment.
De rechtbank vindt t.a.v. het rapport van onze stichting van belang dat het gemotiveerd ingaat op de tegenwerpingen die verweerder ten grondslag legt aan zijn oordeel over de gestelde bekering en afvalligheid.
Lees meer…

3 april 2020

Nieuwe versie 5.0 ‘Bekering tot Christus’

In deze nieuwe versie wordt de werkinstructie WI 2019/18 (voorheen 2018/10) uitgebreid besproken, mede op basis van de ervaringen van onze stichting met dossiers van de afgelopen anderhalf jaar. Ook wordt uitgebreider ingegaan op afvalligheid die bijvoorbeeld aan een bekering kan zijn voorafgegaan. Om die reden is de titel ook gewijzigd in ‘Afvalligheid en bekering‘. Lees meer…

13 maart 2020

Open Doors Country Dossiers 2020

Open Doors has published the Country Dossiers related to the new World Watch List 2020. Twenty dossiers are expected to be relevant to asylum cases in the Netherlands and can be downloaded from this website. The other thirty dossiers can be downloaded from Open Doors Analyitical website. Reed more…

24 februari 2020

Rechtbank Zwolle – bekering – interessemotief – Gave

De uitspraak betreft de gevoegde zaken van twee broers uit Afghanistan. Van belang is dat de IND heeft tegengeworpen dat een aanvankelijke interesse in het christelijke geloof en de daaruit volgende uitingen niet zijn voortgekomen uit dieperliggende innerlijke motieven en dat het volgen van taalles geen aannemelijke reden is voor een eerste kennismaking met de kerk. Ook komt de waarde van een rapport van Gave aan de orde. Lees meer…

31 januari 2020

Raadpleging bekeringscoördinatoren

Op 30 december 2019 is WI 2019/18 van kracht geworden. Deze is dezelfde als WI 2018/10, met de aanvulling dat in zaken waarin bekering aan de orde is, altijd een bekeringscoördinator geraadpleegd moet worden. Onze stichting trekt hieruit de conclusie dat de staatssecretaris de bekeringscoördinatoren ziet als deskundige in de zin van procedurerichtlijn 2013/32/EU, art. 10 lid 3 sub d. Dit geeft de verplichting om het advies van de bekeringscoördinator bij het besluit kenbaar te maken. Lees meer…

29 januari 2020

Christenen in de Koerdisch Autonome Regio in Irak

De Nederlandse overheid merkt christenen in Irak aan als kwetsbare minderheidsgroep, behalve christenen die afkomstig zijn uit de Koerdisch Autonome Regio (hierna KAR). Zij worden ook niet aangemerkt als risicogroep en, anders dan in de rest van Irak, wordt aangenomen dat een ieder in de KAR bescherming kan verkrijgen van de autoriteiten of van internationale organisaties. Een onderzoeksrapport van onze stichting zet hier vraagtekens bij. Lees meer…

26 november 2019

Rb Roermond – afvalligheid – bekering

De SvJV vond de gestelde afvalligheid niet geloofwaardig omdat de vreemdeling geen blijk gaf van dieperliggende innerlijke motieven voor het verlaten van de islam. Sterke negatieve ervaringen zijn volgens de IND niet overtuigend genoeg omdat de vreemdeling niet kan uitleggen waarom hij die relateert aan de islam. De rechtbank blijkt daar toch anders over te denken. Voorts stelt de rechtbank zich op het standpunt dat dit ook de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering in een ander daglicht kan stellen. De rechtbank draagt de SvJV dan ook op een nieuw besluit te nemen. Lees meer…

21 november 2019

Rb Roermond – bekering in beroepsfase – rapport Gave

De rechtbank spreekt uit dat de IND niet zomaar aan de inhoud van rapporten van onze stichting kan voorbijgaan. Interessant daarbij is dat de rechtbank, met beroep op een Afdelingsuitspraak, de inhoud van onze rapporten trekt binnen de kaders van de vereiste integrale geloofwaardigheidstoets.
De rechtbank spreekt ook uit dat de bekering en doop van de vreemdeling, welke in de beroepsfase van de eerste asielaanvraag kenbaar zijn gemaakt, in die beroepsfase in onderzoek genomen had moeten worden. De rechtbank baseert zich daartoe op antwoord van het EHvJ op prejudiciële vragen en daarop gegronde Afdelingsuitspraak ECLI:NL:RVS:2019:2073 d.d. 3 juli 2019. Motiverend voor het EHvJ is vooral het belang van een volledige en ex-nunc toetsing waarbij geen onnodige vertraging plaatsvindt door de verplichting van een nieuwe asielaanvraag.
Lees meer…

19 november 2019

Rechtbank Den Bosch – geloofsafval – bekering – verklaringen van derden

Eiser is afkomstig uit Afghaanse en heeft als 16-jarige reeds eerder een asielaanvraag gedaan. Aan onderhavige tweede aanvraag heeft hij afvalligheid van de islam en bekering tot het christelijke geloof ten grondslag gelegd.  De IND heeft tegengeworpen dat hij zijn afvalligheid reeds in de eerste aanvraag had moeten melden. Voorts wordt tegengeworpen dat de verklaringen van de tweede aanvraag strijdig zijn met verklaringen die hij heeft afgelegd in het kader van een orthopedagogisch onderzoek ten tijde van de eerste asielprocedure. Verder komt aan de orde dat de IND eisers beantwoording van kennisvragen niet in de beoordeling heeft betrokkene en aan verklaringen van derden, onder meer over eisers levensverandering, geen gewicht heeft toegekend.
Het beroep is op al deze punten gegrond verklaard. Lees meer…

28 October 2019

Religious persecution in India

Jubilee Campaign issued a briefing on the situation of religious persecution in India on the occasion of the State Visit of king Willem-Alexander of the Netherlands to India. The paper reflects on the persecution of both Christians and Muslims. Read more…

23 september 2019

Relevant IB voor herzieningsverzoeken

Middels een WOB-verzoek is een informatiebericht openbaar gemaakt waarin staat hoe gehandeld moet worden bij asielaanvragen die op 1 juli 2018 (toen WI 2018/10 van kracht werd) in behandeling waren. Dit IB kan ook relevant zijn voor asielaanvragen waarvan de besluitvorming dateert van voor 1 juli 2018 en aanleiding geven voor een herzieningsverzoek. Lees meer…

13 september 2019

Kamerbrief 6 september 2019

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een beleidsreactie gegeven op het WODC memorandum 2019-2 met evaluatiepunten voor de asielbeoordeling bekeerlingen en lhbti’s. Hoewel onze stichting positief is over de blijvende aandacht voor de problematiek zien we toch gebrek aan aandacht voor de invloed van eigen aannames en veronderstellingen van gehoor- en beslismedewerkers over bekeringen en over verschillen tussen christendom en islam. Lees onze notitie hierover.

2 September 2019

Iran: The Reality for Christians

Considerations for immigration officials, government agencies and advocates of Iranian Christians

This report was written by Open Door’s World Watch Research on behalf of asylum lawyers and NGO’s from various European Countries and aimes at supporting a just assessment of asylum claims by Iranian converts. Read more…

6 augustus 2019

Inwilliging na schenden godsdienstvrijheid Chinese christen

Update van bericht van 15 mei 2019:
De IND geeft een Chinese christen geen asiel omdat zij zich volgens de IND kan aansluiten bij de door de Chinese overheid gecontroleerde protestantse DrieZelf Kerk. Dat in zo’n kerk de vrijheid van godsdienst geschonden wordt, zoals de minister van Buitenlandse Zaken erkent, ziet de IND kennelijk niet als een probleem. Stichting Gave heeft bij de IND en bij de kamercommissie Justitie en Veiligheid protest aangetekend tegen deze handelwijze. Uiteindelijk heeft de IND de beschikking ingetrokken en de aanvraag op 2 augustus ingewilligd. Lees meer…

30 juli 2019

Vrijheid christenen in China

Gave heeft een nieuwe rapport uitgebracht met de focus op de situatie van christenen die actief hun geloof belijden in China. Conclusie is dat het niet mogelijk is om in geregistreerde kerken het geloof op de eigen wijze te belijden en buiten de geregistreerde kerken is het per definitie niet toegestaan. Nieuwe regelgeving uit 2018 betekent naar verwachting een verdere intensivering van de geloofsvervolging. Lees meer…

26 juli 2019

Horen van jonge minderjarigen

Bij een asielaanvraag op grond van bekering van een bijna 8-jarig kind heeft de SvJV zonder onderbouwing overwogen dat verzoeker gezien zijn jonge leeftijd niet zelf gehoord kan worden over zijn asielmotieven dan wel geloofsbeleving. Gemachtigde heeft in de zienswijze een beroep gedaan op art. 12 IVRK en art. 14 procedurerichtlijn. Tevens is een Afdelingsuitspraak uit 2004 aangevoerd. Elke minderjarige heeft, ongeacht leeftijd, het recht omtrent de redenen van zijn asielaanvraag te worden gehoord, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling. Lees meer…

25th July 2019

New version 1.1 “FoRB of minors”

In 2017 a 10 years old Afghan minor, accompanied by both parents, lodged an asylum claim of her own with the Dutch government, claiming she had converted to the Christian faith. According to the Immigration Authority, a child of her age is not likely to be able to make a personal informed decision concerning a conversion but can only be expected to follow the parents in their decisions. Also, it was said that the minor can be expected to follow their parents in the Islamic faith once returned to Afghanistan. This paper discusses the validity of the arguments in the light of the intrinsic right of minors to choose their own religion or belief.
In the new version 1.1 attention is being paid to the requirement that a minor has the right to be heard, even using non-verbal means of  communication, rather than dismissing the case on the assumption that minors up to a certain age are not able to hold or express views of their own. Read more...

6 juni 2019

Evaluatie toetsing geloofwaardigheid bekering

Aan het WODC is gevraagd te inventariseren in hoeverre er in de literatuur en in de praktijk aanknopingspunten te vinden zijn die tot een verbetering van de beoordeling van asielclaims waarin (onder meer) religieuze identiteit een rol speelt, kunnen leiden. De meest belangwekkende bevinding is dat te weinig inzicht is in de werking van het geheugen en dat men in het algemeen te optimistisch is over het menselijk vermogen echte van valse verklaringen te kunnen onderscheiden. Dit roept de vraag op of de beleidsmatige nadruk op de motieven voor en het proces van bekering in de beoordeling wel effectief is om zo veel als mogelijk tot een betrouwbare beoordeling te komen. Lees meer…

29 May 2019

Report Jubilee Campaign on apostacy in Pakistan

Converts of Muslim background face great difficulties in Pakistan because they cannot change religon officially, they face the risk of accusations of blasphemy, apostate women can hardly mary a non-Muslim, and relocation is very difficult in practice.  Read more…

17 mei 2019

Hasa geloofsgroei – toelichting en onderbouwing

De IND stelt in toenemende mate opvolgende aanvragen waaraan geloofsintensivering ten grondslag wordt gelegd nadat een bekering in een eerdere aanvraag ongeloofwaardig is geacht buiten behandeling. De opgegeven reden is meestal dat de kennisgeving tweede of opvolgende aanvraag M35-O niet voorzien is van voldoende toelichting en onderbouwing. Vraag is, wat in geval van geloofsintensivering aan toelichting en onderbouwing aangeleverd kan worden. Lees meer….

15 mei 2019

IND schendt godsdienst-vrijheid Chinese christen

De IND geeft een Chinese christen geen asiel omdat zij zich volgens de IND kan aansluiten bij de door de Chinese overheid gecontroleerde protestantse DrieZelf Kerk. Dat in zo’n kerk de vrijheid van godsdienst geschonden wordt, zoals de minister van Buitenlandse Zaken erkent, ziet de IND kennelijk niet als een probleem. Stichting Gave heeft bij de IND en bij de kamercommissie Justitie en Veiligheid protest aangetekend tegen deze handelwijze. Lees meer…

29 april 2019

Geloofwaardigheid afvalligheid

In Iran is er sprake van een toenemende onvrede met de islam. Een groeiende groep, met name jongere, Iraniërs is op zoek naar een Iraanse identiteit los van de islam. Dit uit zich in een afstand nemen van de Iraanse geloofspraktijk. Wel houdt men veelal vast aan een godsgeloof waar men een eigen invulling aan geeft. Op deze pagina wordt besproken in hoeverre bij afvalligheid verwacht mag worden dat een vreemdeling kan verklaren over dieperliggende religieuze motieven voor zijn afvalligheid. Lees meer…

Algemeen Ambtsbericht Iran, maart 2019

Dit ambtsbericht bevat belangrijke nieuwe en uitgebreidere informatie over de kerken en evangelisatie in Iran. Deze informatie kan van belang zijn in situaties waarin de IND de wijze waarop een vreemdeling stelt in Iran kennisgemaakt te hebben met het christelijke geloof niet geloofwaardig acht. In onze analyse worden verschillende zaken die wij veel in dossiers tegenkomen besproken, zoals de geloofwaardigheid van het nemen van risico’s en van evangeliserende Armeense christenen. Het ambtsbericht geeft verder uitgebreidere informatie over wat bekend is (en wat niet bekend is) over huiskerken, de risico’s op invallen en arrestatie en de straffen die in de praktijk opgelegd worden. Ook gaat het ambtsbericht in op het bestaan en circuleren van fakeverhalen en het zetten van ‘christelijke’ tatoeages waarmee Iraanse asielzoekers een bekering kunnen voorwenden. Lees meer…

24 april 2019

Rechtbank Den Bosch – geloofsafval – bekering – Marokko

Hoewel Marokko is aangemerkt als veilig land van herkomst wordt erkend dat een bekering tot het christelijke geloof een risico op geloofsvervolging met zich meebrengt. Deze zaak gaat dan ook over de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering. Lees meer…

11 maart 2019

Rechtbank Rotterdam – hasa bekering: belang nieuwe geloofsactiviteiten en -ervaringen

In deze zaak is aan de orde dat de bekering in een eerdere aanvraag ongeloofwaardig is geacht. Aan onderhavige aanvraag is geloofsgroei ten grondslag gelegd, waartoe verzoeker onder meer nieuwe geloofsactiviteiten en nieuwe religieuze ervaringen heeft aangevoerd. De SJ&V heeft deze naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte niet in het onderzoek betrokken. Lees meer…

25 February 2019

India

Targeted violence and hate crimes against the Christian community in India continued unabated in 2018. The Religious Liberty Commission (RLC) of the Evangelical Fellowship of India has recorded 325 incidents where Christians have been targeted using violence, intimidation or harassment. More than the numbers, what is disturbing is the sudden spurt of violence in a few districts of Uttar Pradesh, the country’s most populous province, and in Tamil Nadu in the extreme south of the subcontinent. Read more…

22 February 2019

Assessment of Conversion by Dutch Immigration Service

This report examines case files of 2018. Special attention is being paid to the new working instruction WI 2018/10 for the assessment of the credibility of conversion that was published in July.
In this report, the major elements of the working instruction are summarized and next, our observations re the assessment by IND is examined and discussed. It turns out that there are still important issues to be resolved, in spite of the improvements of the new working instruction.
Read more…

28 January 2019

Open Doors Country Dossiers 2019

Open Doors has published the Country Dossiers related to the new World Watch List 2019. Twenty dossiers are expected to be relevant to asylum cases in the Netherlands and can be downloaded from this website. The other thirty dossiers can be downloaded from Open Doors Analyitical website. Reed more…

Vulnerability of women

Open Doors has published research papers on the compound structural vulnerabilities facing Christian women under pressure for their faith for three countries.
Read more re Egypt, Ethiopia and Iraq

18 januari 2019

Rechtbank Middelburg – veiligheidsrisico evangelisatie Marokko

In deze zaak is de vraag aan de orde of aannemelijk is dat de vreemdeling bij terugkeer naar Marokko aldaar bekeringsactiviteiten wil gaan ondernemen. De staatssecretaris heeft dit betwist, met name omdat de vreemdeling heeft laten blijken een zekere terughoudendheid te betrachten.

De rechtbank oordeelt dat de vreemdeling zich enkel laat weerhouden indien zijn veiligheid in geding komt. In het licht daarvan moet de staatssecretaris beoordelen of de vreemdeling vanwege zijn evangelisatieactiviteiten gevaar loopt in geval van terugkeer naar Marokko. Daarbij is van belang dat het bekeren van anderen strafbaar is in Marokko en dat van een vreemdeling niet verwacht mag worden dat hij om veiligheidsredenen afziet van voor hem belangrijke geloofshandelingen zoals evangelisatie.

De rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over de zwaarwegendheid. Wel kan gemeld worden dat de vreemdeling inmiddels een verblijfsvergunning asiel is verleend op de a-grond.

Lees meer…

2 januari 2019

Court Roermond re conversion of minor

This is the court decision in the case we reported about on 2nd February 2018. The court agrees with us that the minor has shown that she makes her own (faith) decisions. The court also rules that the Immigration Authority must take into account the conclusions of our assessment (of Gave) in a new decision on her asylum claim.

Read our report of 2nd February 2018…

Read the court decision… (in Dutch)

Afdelingsuitspraak integrale toetsing en rapport Gave

In deze zaak is aan de orde dat de vreemdeling stelt in Iran reeds bekeerd te zijn. Na aankomst in Nederland is vervolgens geruime tijd verstreken alvorens de asielaanvraag inhoudelijk behandeld werd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de staatssecretaris de gestelde bekering in Iran terecht ongeloofwaardig heeft verklaard, maar dat de IND de geloofwaardigheid van een bekering in Nederland opnieuw moet beoordelen. Aan het door onze stichting ingediende rapport hoeft geen waarde te worden toegekend omdat de de IND, anders dan onze stichting, een integrale geloofwaardigheidstoets toepast.

De Afdeling heeft uitgesproken dat een bekering in Nederland in casu niet los gezien kan worden van het reeds in Iran aangevangen bekeringsproces en dat de integrale toetsing vereist dat de verklaringen omtrent de bekering in Iran en de (voorgezette) bekering in Nederland in samenhang bezien moeten worden. De staatssecretaris dient daarin ook, onder meer, het rapport van onze stichting te betrekken.

Lees meer…

21 december 2018

Afdelingsuitspraak over waarde rapport van Gave

De Afdeling bevestigt een uitspraak van rechtbank Utrecht d.d. 26 november 2017 (tussenuitspraak d.d. 16 oktober 2017), welke aan rapporten van onze stichting zwaar gewicht toekent. Lees meer…

4 december 2018

Uitspraak Rb Haarlem m.b.t. rapport van Gave

De rechtbank acht van belang dat in ons rapport op alle tegenwerpingen van verweerder is ingegaan, voorzien van uitgebreid gemotiveerde onderbouwingen en zo gefundeerd tot de conclusie komt dat eiser zeer aannemelijk heeft verklaard over zijn actieve vorm van bekering. Gelet op het bepaalde in WI 2018/10 en ook op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel had verweerder de inhoud van dit rapport daadwerkelijk alsnog gemotiveerd bij zijn oordeelsvorming over de geloofwaardigheid van eisers bekering tot het christendom dienen te betrekken. De rechtbank stelt in de uitspraak ons rapport feitelijk in de plaats van een eigen onderzoek. Lees meer…

Uitspraak Rb Den Bosch m.b.t inzichtelijkheid en gebruik objectieve informatiebronnen

In deze zaak is aan de orde: afvalligheid, (passieve) bekering en de waarde die aan verklaringen van derden, zoals een rapport van onze stichting, toekomt. Uit de uitspraak valt af te leiden dat de rechtbank van oordeel is dat de IND op diverse punten ondeugdelijk gemotiveerd heeft, zowel wat betreft de geloofwaardigheid van gestelde gebeurtenissen als wat betreft de geloofwaardigheid van innerlijke overtuiging. De rechtbank merkt ook aan als motiveringsgebrek dat de IND op een belangrijk onderdeel zijn aannames niet gestaafd heeft met deskundigeninformatie uit objectieve bron. Het besluit van de IND ontbeert op diverse onderdelen de vereiste inzichtelijkheid en objectiveerbaarheid. Tenslotte is voor de rechtbank niet duidelijk waarom van eiser verwacht had mogen worden dat hij zijn bekering reeds in zijn eerdere procedure had aangevoerd. Lees meer…

Uitspraak Rb Den Bosch m.b.t. inzichtelijkheid

De rechtbank accepteert niet zomaar de motivatie dat de IND mede vergelijkenderwijs tot haar besluit is gekomen  door in de beoordeling te betrekken wat in eerdere vergelijkbare (waaronder ingewilligde) zaken is overwogen en besloten. De ingewilligde zaken waar de IND zich mede op beroept zijn voor de rechtbank immers niet kenbaar, hetgeen betekent dat de motivatie voor de rechtbank niet toetsbaar is. Daarmee voldoet de motivatie niet aan de vereisten van WI 2014/10.

De rechtbank gaat echter nog een principiële stap verder. Bekeringen zijn er volgens WI 2018/10 in alle soorten en maten. Daarmee stelt de rechtbank kennelijk vraagtekens bij het uitgangspunt dat andere bekeringszaken ‘vergelijkbaar’ zijn.

Lees meer…

27 november 2018

Afdelingsuitspraak over waarde rapport van Gave

De Afdeling bevestigt een uitspraak van rechtbank Haarlem d.d. 15 juni 2017, welke aan rapporten van onze stichting vooral gewicht toekent omdat onze rapporten ingaan op de motivering van het standpunt van de IND aangaande de geloofwaardigheid van bekering. Deze uitspraak is vooral ook van belang omdat de rechtbank (bevestigd door de Afdeling) heeft uitgesproken dat vaak door de IND aangevoerde Afdelingsuitspraken van 30 december 2016 aangaande de waarde van rapporten van deskundigen niet die waarde hebben die de IND er aan toegekend wenst te zien. Lees meer…

Nieuwe versie ‘Equality of arms’ 4.2

waarin bovenstaande Afdelingsuitspraak en onderstaande uitspraak van Rb Haarlem is verwerkt. Lees meer…

15 november 2018

Uitspraak Rb Haarlem over de waarde van een rapport van Gave

In deze zaak, van 2017, is een rapport van onze stichting ingebracht. De rechtbank oordeelt dat het rapport niet enkel een eigen oordeel heeft gegeven over de geloofwaardigheid van het bekeringsproces van eiseres, maar ook argumenten heeft ingebracht tegen de motivering van het standpunt van verweerder in het bestreden [besluit] dat hij de bekering niet geloofwaardig acht. De IND had daarom moeten motiveren om welke reden dit rapport geen nieuwe inzichten biedt en/of niet van toegevoegde waarde is. Hiermee sluit de rechtbank aan bij WI 2018/10 Bekeringen volgens welke het bieden van nieuwe inzichten op het dossier tot een ander oordeel kan leiden. Lees meer…

12 november 2018

Uitspraak Rb Rotterdam over WI 2018/10 en over motieven afvalligheid

De rechtbank oordeelt dat WI 2018/10 Bekeerlingen nieuw beleid is. Tevens spreekt de rechtbank uit dat voor afvalligheid geen noodzaak is van dieperliggende religieuze motieven. Lees meer….

11 september 2018

Inzet tolken bij zaken van bekeerlingen

Hoewel al van ouder datum is een artikel van advocaat mr. L. Bijdorp (ACCA Zevenaar) in de IND Nieuwsbrief voor Tolken van december 2012 nog steeds actueel. Verder geeft WI 2013/1 aanwijzingen hoe te handelen als er twijfel is over de vertaalvaardigheid van de tolk. Lees meer…

24 augustus 2018

Nieuwe werkinstructie WI 2018/10 bekeerlingen

Op 5 juli heeft de IND de nieuwe werkinstructie WI 2018/10 Bekeerlingen uitgebracht. We constateren dat er belangrijke verbeteringen zijn, maar dat er toch nog steeds onvoldoende waarborgen zijn voor een zorgvuldige en deskundige beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering. Lees meer…

6 augustus 2018

Equality of Arms – deskundigenrapporten in bekeringszaken

De IND stelt zich op het standpunt dat aan een rapport als van onze stichting beperkt gewicht toekomt.   Dit is in strijd met het principe van ‘equality of arms’. Lees meer…

24 mei 2018

Nieuw rapport “Analyse christenen en Algemeen Ambtsbericht Sudan 2017

22 May 2018

New country dossiers and reports

Open Doors has published new Country Dossiers, most of them are available through the library (‘bibliotheek’) of our website. View all available dossiers.

Other new reports by Open Doors World Watch Research

9 mei 2018

Beleid en jurisprudentie m.b.t. rapporten Stichting Gave

De IND stelt zich geregeld op het standpunt dat aan een rapport als van onze stichting geen aandacht hoeft te worden geschonken.  Dit is in strijd met het door de staatssecretaris bekend gemaakte beleid. Lees meer…

18 March 2018

Judgment ECtHR A. v. Switserland (60342/16) – Iran, 19th. December 2017

Applicant is of Iranian origin and had lodged a second asylum claim in Switzerland following a post-flight conversion. Apart from the assessment of conversion it is said that the way applicant apparantly wants to practise his faith is not likely to attract the negative attention of the Irananian authorities.

As to this judgement it is unclear as to what made the Swiss authorities decide that the applicant would only practice his religion discreetly. Neither is it clear what is meant by being ‘an ordinary member of a Christian circle’ and when is a convert perceived as a threat to the Iranian authorities? A discussion by Ewelina U. Ochab is attached. Read more…

8 maart 2018

Twijfel over twijfel

In veel zaken doet het volgens de IND afbreuk aan de geloofwaardigheid van bekering als de vreemdeling stelt geen twijfel te hebben gehad over zijn bekering tot het christelijke geloof. De IND verwacht dat er twijfel geweest moet zijn vanwege de risico’s die een bekering in land van herkomst met zich meebrengt. In deze zaak wordt het echter vreemd gevonden dat de vreemdeling stelt een tijd lang getwijfeld te hebben over het voortzetten van zijn huiskerkdeelname en/of het christelijke geloof vanwege de veiligheidsrisico’s die hem kennelijk beklemden. Lees meer…

12 februari 2018

Afdelingsuitspraak 2017-11-13 ABRvS 201701440/1/V2 –
bekering – toetsingskader – Gave

  • Op diverse onderdelen van het relaas heeft de Afdeling geoordeeld dat de IND en de rechtbank belangrijke verklaringen niet kenbaar hebben meegewogen, hetgeen leidt tot een motiveringsgebrek.
  • Indien van de vreemdeling verwacht wordt dat hij zich verdiept in andere geloofsovertuigingen alvorens zich te bekeren dient dat nader gemotiveerd te worden.
  • De uitspraak van de Afdeling is in overeenstemming met de bevindingen van het rapport van onze stichting dat in deze zaak was ingediend.
  • Lees meer…

Nigeria: Open Doors World Watch Research

2 februari 2018

Conversion of minor

In 2017 a 10 years old Afghan minor, accompanied by both parents, lodged an asylum claim of her own with the Dutch government, claiming she had converted to the Christian faith. According to the Immigration Authority, a child of her age is not likely to be able to make a personal informed decision concerning a conversion but can only be expected to follow the parents in their decisions. Also, it was said that the minor can be expected to follow their parents in the Islamic faith once returned to Afghanistan. This paper discusses the validity of the arguments in the light of the intrinsic right of minors to choose their own religion or belief. Read more...

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world