WI 2018/10 'Aangescherpt beoordelingskader'

Middels een WOB-verzoek is een informatiebericht openbaar gemaakt waarin staat hoe gehandeld moet worden bij asielaanvragen die op 1 juli 2018 (toen WI 2018/10 van kracht werd) in behandeling waren. Dit IB kan ook relevant zijn voor asielaanvragen waarvan de besluitvorming dateert van voor 1 juli 2018 en aanleiding geven voor een herzieningsverzoek.
.
In IB 2018/45 staat enerzijds dat WI 2018/10 (evenals WI 2018/9) geen beleidswijziging is, maar er wordt wel gesproken van een verbetering van de beoordelingsmethode en een aangescherpt beoordelingskader. Met betrekking tot bekeringszaken wordt m.n. benadrukt dat op alle drie de pijlers (waarmee gedoeld wordt op motieven+proces, kennis en activiteiten) en op de persoonlijke beleving voldoende moet worden doorgevraagd. Van belang is daarbij dat blijkens WI 2018/10 ook bij de onderdelen kennis en activiteiten met name de persoonlijke beleving van belang is. Als daar niet of niet voldoende op is doorgevraagd, wordt het bij lopende zaken ‘moeilijk om de zaak door te zetten zonder aanvullend gehoor’, aldus het IB. Mutatis mutandis betekent dit, dat bij zaken waarin het besluit dateert van voor 1 juli 2018 en in de gehoren (te) weinig aandacht is besteed aan de onderdelen kennis en activiteiten dan wel verklaringen daaromtrent niet of onvoldoende zijn meegewogen om herziening kan worden gevraagd.
.
Er is met name een heel sterk punt als in het besluit (vaak op grond van een Afdelingsuitspraak) is gesteld ‘dat het de IND vrijstaat een bekering ongeloofwaardig te achten uitsluitend op grond van ongeloofwaardige verklaringen omtrent motieven en proces’. Blijkens WI 2018/10 moeten de drie ‘pijlers’ immers in samenhang beoordeeld worden. Wel mag het zwaartepunt in de meeste gevallen liggen bij de motieven voor en het proces van bekering, maar dat is niet hetzelfde als de beoordeling uitsluitend baseren op de verklaringen op dat onderdeel. Bovendien is er in principe de mogelijkheid van ‘compensatie’. (WI 2018/10 par. 4)
.
Ook in zaken waarbij in het oudere besluit niet expliciet als toetsingskader is geformuleerd ‘dat het de IND vrijstaat een bekering ongeloofwaardig te achten uitsluitend op grond van ongeloofwaardige verklaringen omtrent motieven en proces’, is het goed om het onderzoek en besluitvorming nog eens goed onder de loep te nemen. Vaak is er namelijk maar summier doorgevraagd omtrent kennis en activiteiten in vergelijking met de meestal uitgebreide vragen omtrent motieven en proces en vaak is bij kennis en activiteiten ook geen of weinig aandacht besteed aan de betekenis die de kennis en activiteiten voor verzoeker persoonlijk hebben. Onze stichting kan dat onderzoek voor onze rekening nemen en daarover rapporteren.
.
Overigens heeft de rechtbank ook al eens uitgesproken dat WI 2018/10 beschouwd kan worden als nieuw beleid.

.

Download het informatiebericht

.

Zie ook bericht in het Reformatorisch Dagblad d.d. 23 november 2018: “Harbers – IND mag zaak bekeerling herbeoordelen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world