Algemene voorwaarden juridische ondersteuning

Geldig vanaf 27 mei 2020

Hoofdpunten

  • De juridische afdeling geeft algemene adviezen op het gebied van vreemdelingenrecht, met name ten behoeve van vluchtelingen.
  • De juridische afdeling verricht onafhankelijk dossieronderzoek voor christenasielzoekers die bij terugkeer te vrezen hebben voor geloofsvervolging.
  • Voor het dossieronderzoek worden kosten in rekening gebracht.
    Deze kosten zijn ook van toepassing indien we oordelen dat een zaak niet voldoende sterk is om met een rapport de zaak van de asielzoeker te ondersteunen.
  • De opdrachtgever voor het dossieronderzoek levert tijdig de benodigde dossierstukken. Daarbij volgt hij de aanwijzingen op die hij van ons ontvangt.
    De juridische afdeling retourneert geen dossierstukken, tenzij anders overeengekomen.
  • De bevindingen van het dossieronderzoek kunnen gebruikt worden voor belangenbehartiging.

Volledige tekst

1. Definities

Juridische afdeling: de afdeling juridische ondersteuning Stichting Gave, stichting gevestigd aan de Marie Curiestraat 35, 3846 BW te Harderwijk.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met de juridische afdeling in aanraking komt in het kader van juridische hulpverlening.
Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en de juridische afdeling tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

2. Toepasselijkheid

a.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door de juridische afdeling tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

b.  De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

c.  Indien de juridische afdeling stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te verlangen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de juridische afdeling deze algemene voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.

d.  Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

e.  De juridische afdeling is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

f.  De opdrachtgever met wie eenmaal onder deze algemene voorwaarden een opdracht werd uitgevoerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij een eventuele latere opdracht die wordt uitgevoerd door de juridische afdeling.

3. Aard van de dienstverlening

a.  De werkzaamheden die de juridische afdeling verricht, vallen hoofdzakelijk onder juridische bijstand. Dit houdt in dat de juridische afdeling algemene advisering verleent in het kader van vreemdelingenrecht. Voorts doet zij dossieronderzoek en schrijft zij rapporten met betrekking tot asielaanvragen van asielzoekers die bekering en/of geloofsvervolging als asielgrond aanvoeren. Deze advisering en dossieronderzoek is onafhankelijk, is als ondersteunend bedoeld en kan niet ter plaatsvervanging dienen van vertegenwoordiging door een gemachtigde (meestal een advocaat).

b.  De juridische afdeling is bij uitstek deskundig op het gebied van bekering tot het christelijke geloof, in de zin zoals samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis, en op het gebied van geloofsvervolging van christenen. Dit betekent dat de juridische afdeling vooral dossieronderzoek verricht ten behoeve van asielzoekers die zich hebben of zijn aangesloten bij kerken die de leer van de Drie-eenheid belijden, zoals de oosters of oriëntaals orthodoxe, rooms-katholieke en protestantse richting, inclusief de evangelische en Pinksterkerken. De juridische afdeling maakt een voorbehoud inzake aanvragen voor dossieronderzoek voor asielzoekers die zijn of zich hebben aangesloten bij een geloofsrichting die deels of geheel buiten deze kaders vallen.

c.  De juridische afdeling kan ook in beperkte mate juridische bijstand verlenen aan vreemdelingen op andere rechtsgebieden, dit ter beoordeling van de juridische afdeling.

d.  De juridische afdeling kan besluiten het dossieronderzoek te beëindigen zonder expertiserapport indien naar het oordeel van de juridische afdeling

i.    er blijk is van asielrechtelijke contra-indicaties die op zichzelf genomen inwilliging van een asielaanvraag in de weg staan;

ii.   de door de vreemdeling afgelegde verklaringen al dan niet in samenhang met andere ingebrachte documenten en informatie niet zodanig overtuigen dat de stichting kan komen tot de conclusie van aannemelijkheid;

iii.  op grond van art. 3 sub b bekend had kunnen zijn dat de juridische afdeling niet beschikt over de voor betreffende zaak benodigde expertise;

iv.  de vreemdeling of zijn vertegenwoordiger in gebreke blijft ten aanzien van het tijdig verstrekken van de benodigde, door onze stichting uitdrukkelijk opgevraagde dossierstukken;

v.   de vreemdeling middels uitdrukkelijke kennisgeving of middels een kennelijke weigering tot medewerking zijn verblijfsrechtelijke procedure intrekt of frustreert.

De juridische afdeling zal hiervan ten alle tijde gemotiveerd bericht geven. In geval de juridische afdeling concrete aanwijzingen vindt van fraude door derden zal daarvan aangifte worden gedaan.

e.  Voor dossieronderzoek kunnen kosten in rekening worden gebracht. Is dit het geval, dan zal de juridische afdeling voorafgaand aan of uiterlijk met de opdrachtaanvaarding schriftelijk of per e-mail bericht geven met vermelding van de kosten. De hier bedoelde kosten kunnen ook deels of geheel in rekening worden gebracht indien één van de situaties als beschreven onder 3d van toepassing is, zulks ter beoordeling van de juridische afdeling. Overige dienstverlening van de juridische afdeling wordt als regel kosteloos verstrekt.

f.  De juridische afdeling kan de bevindingen van haar dossieronderzoek aanwenden in het kader van belangenbehartiging, onder meer middels het bij het bestuursorgaan dat asielaanvragen beoordeelt aan de orde stellen van toetsingsmethoden en –criteria welke naar het oordeel van de juridische afdeling aanvechtbaar zijn.

4. Informatieverstrekking

a.  De juridische afdeling zal opdrachtgever informeren welke dossierstukken overlegd dienen te worden.

b.  Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan de juridische afdeling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de juridische bijstand, tijdig aan de juridische afdeling worden verstrekt.

c.  De juridische afdeling zal opdrachtgever ook informeren omtrent de wijze waarop dossierstukken ingezonden kunnen worden. Van opdrachtgever wordt verlangd dat hij de gegeven aanwijzingen opvolgt, zodat de behandeling van de dossierstukken voor de juridische afdeling niet onnodig bewerkelijk wordt. De juridische afdeling behoudt zich het recht voor dossiers die op andere wijze dan aangegeven zijn aangeleverd niet in behandeling te nemen.

d.  Geluidsopnamen die deel uitmaken van het dossier worden niet in behandeling genomen. Wel zal de juridische afdeling schriftelijke transcripties alsmede correcties en aanvullingen welke (mede) gebaseerd zijn op geluidsopnamen in het dossieronderzoek in aanmerking nemen.

5. Intellectuele eigendom

a. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de juridische afdeling, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij de Stichting Gave daar toestemming voor geeft.

b. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de juridische afdeling.

6. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van de juridische afdeling moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek als opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken. Voor de klachtenregeling wordt verwezen naar de website van Stichting Gave.

7. Aansprakelijkheid

a.  Men kan geenszins rechten ontlenen aan onze dienstverlening als bedoeld in art. 3.

b.  De juridische afdeling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de juridische afdeling is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

c.  De juridische afdeling is evenmin aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade.

d.  De juridische afdeling is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de juridische afdeling, opdrachtgever of derden.

8. Vrijwaring

a.  De opdrachtgever vrijwaart de juridische afdeling tegen alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke aanspraken voortvloeien uit door de juridische afdeling voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het  geval sprake is van opzet of grove schuld van de juridische afdeling.

b.  De opdrachtgever vrijwaart de juridische afdeling tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie toegezonden in e-mails door opdrachtgever of diens inschakeling van derden.

9. Vertrouwelijkheid

Zowel de juridische afdeling als opdrachtgever zullen al het redelijke doen om alle informatie die van een andere partij verkregen wordt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de juridische afdeling, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij de juridische afdeling daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10. Archivering

a.  De juridische afdeling zal gesloten dossiers gedurende vijf jaar archiveren in een afgesloten ruimte voor zover het bewaren van gesloten dossiers naar het oordeel van de juridische afdeling van belang kan zijn voor toekomstige heropening van het dossier dan wel voor lopende en toekomstige dossieranalyses en rapportages aangaande de asielbeoordelingen betreffende christenen in algemene zin in het kader van de onder 3f bedoelde belangenbehartiging.

b.  De juridische afdeling stelt zich niet verantwoordelijk voor het retourneren van gesloten dossiers. Mocht opdrachtgever bezwaar hebben tegen het archiveren van de betreffende schriftelijke documenten, dan wordt zij gehouden tot het uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar maken daarvan.

c.  Dossiers die buiten archivering gehouden of gesteld worden, worden door de juridische afdeling vernietigd, tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat het dossier geretourneerd wordt dan wel aan een derde partij wordt overgedragen.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

a.  In alle opdrachten tussen de juridische afdeling en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b.  Alle geschillen die verband houden met opdrachten tussen de juridische afdeling en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de juridische afdeling is gevestigd.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world