2021-07-19 ABRvS 202002793/1/V1 - verklaringen derden - Gave - deskundigen

ECLI:NL:RVS:2021:1635

De Afdeling heeft onomwonden uitgesproken dat de staatssecretaris het rapport van Gave en de overgelegde steunverklaringen van derden deugdelijk gemotiveerd dient te betrekken bij zijn beoordeling of de vreemdeling er in is geslaagd een gestelde bekering aannemelijk te maken.

Hiermee geeft de Afdeling nadere bevestiging van de uitspraak van 12 mei 2021. Bovendien blijkt nu dat de uitspraak van 12 mei niet alleen gaat over de waarde van kerkelijke verklaringen maar ook over de waarde van rapporten van deskundigen zoals onze Stichting.

Uit de uitspraak citeren we het volgende:

2.          De vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris in lijn met Werkinstructie 2018/10 een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling heeft verricht. De rechtbank heeft volgens hen eveneens ten onrechte overwogen dat aan het in beroep overgelegde rapport van Stichting Gave (hierna: het rapport) een beperkt gewicht toekomt, omdat het rapport geen nieuwe informatie oplevert. Zij wijzen hierbij op paragraaf A van het in hoger beroep overgelegde rapport, waarin de Stichting Gave op deze overweging van de rechtbank heeft gereageerd, en betogen dat beide rapporten nieuwe inzichten opleveren over de beoordeling van de staatssecretaris in deze zaak. Ook heeft de rechtbank volgens hen niet onderkend dat de staatssecretaris de overgelegde steunverklaringen van derden niet gemotiveerd bij zijn beoordeling heeft betrokken.

2.1.       Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:977, onder 5.8, 5.9 en 7.2, moet de staatssecretaris rapporten en verklaringen van derden gemotiveerd bij zijn beoordeling betrekken. Niet alleen om dit voor een vreemdeling inzichtelijk te maken, maar ook om de bestuursrechter in staat te stellen dit te toetsen. Het uitsluitend herhalen van het uitgangspunt dat de vreemdeling met zijn eigen verklaringen zijn gestelde bekering aannemelijk moet maken, is in dit licht geen deugdelijke motivering.

2.2.       De rechtbank heeft terecht overwogen dat het in beginsel aan de vreemdelingen is om de gestelde bekering – en een hieraan ten grondslag liggende diepgewortelde innerlijke overtuiging – aannemelijk te maken. Gelet op wat onder 2.1 is overwogen, heeft zij echter niet onderkend dat de staatssecretaris heeft nagelaten het rapport en de overgelegde steunverklaringen van derden deugdelijk gemotiveerd te betrekken bij zijn beoordeling of de vreemdelingen hierin zijn geslaagd. Aangezien de staatssecretaris de besluiten van 27 juni 2019 daarmee niet deugdelijk heeft gemotiveerd, slagen alleen al daarom de grieven.

Betekenis

De Afdeling heeft het hoger beroep reeds gegrond verklaard enkel omdat ons rapport en de verklaringen niet met deugdelijke motivering in de beoordeling zijn betrokken en de zaak terugverwezen naar de rechtbank. Dit opent o.i. de weg om aan te sturen op herziening als in reeds gelopen zaken niet inhoudelijk is ingegaan op een rapport van een deskundige of op een kerkelijke verklaring.

Trefwoorden: rapport Gave, verklaringen kerken

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world