Werkwijze en tarieven dossieronderzoek

De juridische afdeling van Stichting Gave kan een asielaanvraag van een christen ondersteunen middels onderzoek van zijn dossier. In het dossier kan aan de orde zijn dat de IND iemands bekering niet geloofwaardig vindt of dat de IND van mening is dat een christen veilig naar zijn land kan terugkeren. In beide gevallen kan gevraagd worden het dossier te onderzoeken en zo mogelijk een expertiserapport op te stellen dat in de procedure ingebracht kan worden. Ook kan het dossieronderzoek gericht zijn op advisering voor een nieuwe asielaanvraag.

Werkwijze

Aanvraag voor dossieronderzoek kan gedaan worden met het online formulier, zie onderaan de pagina. Na inzenden ontvang je een automatische ontvangstbevestiging met, onder meer, aanwijzingen voor het insturen van dossierstukken. Graag deze aanwijzingen opvolgen voor een soepele verwerking van de aanvraag. Na ontvangst van de dossierstukken sturen we een bevestiging met de verwachte planning.

Dossieronderzoek kan aangevraagd worden zodra er een voornemen is tot afwijzing van de asielaanvraag. We kunnen de asielaanvraag en een beroepsprocedure dan ondersteunen met een expertiserapport indien we de verklaringen van cliënt voldoende overtuigend vinden en de beoordeling door de IND ondeugdelijk.

Als de bekering ongeloofwaardig is geacht en er geen rapport in een lopende procedure meer ingebracht kan worden, kunnen we dossieronderzoek verrichten ter voorbereiding van een opvolgende aanvraag. Er kan dan geen expertiserapport verwacht worden tenzij er gegronde redenen zijn om te pleiten voor herziening. Wel geven we gericht advies voor aandachtspunten voor de nieuwe asielaanvraag. Wordt de nieuwe aanvraag afgewezen, dan kan alsnog een rapport opgesteld worden, waarin ook het gehoorrapport van de nieuwe aanvraag betrokken wordt.

Tarieven

geldig vanaf 26 september 2017

Bij een aanvraag voor dossieronderzoek wordt in rekening gebracht:

 • Bij een eerste asielaanvraag: € 50,=
 • Bij een bekering in Nederland:
  de eerste keer dat asiel wordt aangevraagd op grond van de bekering: € 50,=
 • Bij een opvolgende asielaanvraag als de bekering of geloofsvervolging in een eerdere aanvraag al door de IND is beoordeeld:
  € 100,= indien onze ondersteuning gevraagd wordt voordat de nieuwe asielaanvraag wordt aangemeld;
  € 150,= indien onze ondersteuning gevraagd wordt nadat de nieuwe asielaanvraag is aangemeld.

Voornoemde bedragen blijven van toepassing indien:

 • geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld omdat onze stichting oordeelt dat de door de vreemdeling afgelegde verklaringen al dan niet in samenhang met andere ingebrachte documenten en informatie niet zodanig overtuigen dat de stichting kan komen tot de conclusie van aannemelijkheid.
 • geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld en geen advies kan worden gegeven omdat de vreemdeling of zijn vertegenwoordiger in gebreke blijft ten aanzien van het tijdig verstekken van de benodigde, door onze stichting uitdrukkelijk opgevraagde dossierstukken.
 • geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld en geen advies kan worden gegeven omdat de vreemdeling middels uitdrukkelijke kennisgeving of middels een kennelijke weigering tot medewerking zijn verblijfsrechtelijke procedure intrekt of frustreert.

Betaling

Betaling geschiedt achteraf na ontvangst van factuur. Facturen worden als regel verzonden in de maand volgend op de maand waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. De factuur wordt digitaal verzonden naar het emailadres dat is opgegeven bij de aanvraag voor dossieronderzoek via het online aanmeldformulier.

Naar het aanmeldformulier

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world