WODC rapport religie en lhbti op azc’s

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van de overheid het rapport gepubliceerd over de veiligheid van LHBTI, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang. Het gevoel van veiligheid in de asielopvang en de mate waarin LHBTI, bekeerlingen en religieverlaters zich gezien en gehoord voelen in de begeleiding, hangen te veel af van de locatie waar ze worden geplaatst. Hoewel het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) extra aandacht heeft voor kwetsbare groepen asielzoekers, kunnen duidelijke landelijke kaders en minimale normen voor de lokale invulling de begeleiding en sociale veiligheid verbeteren.

Geconstateerde knelpunten zijn onder andere:

  • Gebrek aan privacy, de kamer moeten delen met niet-tolerante mede-asielzoekers.
  • Onvoldoende aandacht voor sociaal netwerk buiten het azc, zoals aansluiting bij een kerk; verhuizingen naar andere azc’s helpen hier ook niet mee.
  • Weinig kennis bij en aandacht van COA-medewerkers voor de specifieke problematiek

Opvallend is de volgende conclusie van het rapport: “De aandacht voor levensbeschouwelijke vraagstukken in opvanglocaties staat bij het COA nog in de kinderschoenen.” Vanuit Stichting Gave spreken we reeds tien jaar met COA hierover. We blijven de gesprekken ook zeker voortzetten.

Zie ook het bericht op onze website “COA en vrijheid van godsdienst

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris schrijft in haar kamerbrief naar aanleiding van dit rapport:

De onderzoekers concluderen “dat, vergeleken met het LHBTIbeleid, de deskundigheidsbevordering van COA-medewerkers op levensbeschouwelijke vraagstukken en de aandacht voor de problematiek van bekeerlingen en religieverlaters minder ontwikkeld is. Deze conclusie herken en erken ik. Intern wordt hier bij het COA over gesproken en nagedacht. In 2022 zal ook voor deze doelgroep een plan van aanpak gemaakt worden om structurele aandacht voor bewustzijn en kennis over kwetsbaarheden van bekeerlingen en religieverlaters te borgen. Dit plan van aanpak zal (net als het plan van aanpak LHBTI) worden opgesteld in afstemming met de belangenorganisaties.”

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world