Risico geloofsvervolging bij terugkeer

Bij de toetsing van het gevaar bij terugkeer, spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

  • in welke mate geef je uiting aan je geloof? 
  • wordt je wel als christen gezien, ook al wordt je bekering door de IND ongeloofwaardig geacht? (toegedichte bekering)
  • Wat is de kwaliteit van de ambtsberichten?

Onderaan de pagina staan verder links naar websites met relevante informatie over christenvervolging in diverse landen.

Indien u een aanvraag wilt doen voor dossieronderzoek, verzoeken wij u om gebruik te maken van ons aanmeldformulier.

NB: om toegang te krijgen tot alle informatie op onze website verzoeken wij u om u gratis te registreren op de bibliotheekpagina.

Terughoudendheid in de uitoefening van je geloof

Op 5 september 2012 heeft het Europees Hof van Justitie uitgesproken “dat de vrees voor vervolging van de verzoeker gegrond is zodra de bevoegde autoriteiten, gelet op diens persoonlijke situatie, van oordeel zijn dat in redelijkheid kan worden aangenomen dat hij bij terugkeer in zijn land van herkomst godsdienstige handelingen zal verrichten die hem blootstellen aan een werkelijk gevaar van vervolging. Bij de individuele beoordeling van een verzoek strekkende tot het verkrijgen van de vluchtelingenstatus mogen die autoriteiten van de asielzoeker redelijkerwijs niet verwachten dat hij van deze godsdienstige handelingen afziet.”

Op 30 november 2012 heeft de Afdeling naar aanleiding hiervan uitgesproken dat “van een vreemdeling niet mag worden verlangd dat hij zich, om vervolging te voorkomen, terughoudend zal opstellen bij de uitoefening van zijn godsdienst in het land van herkomst.”

In de praktijk wordt wel de vraag opgeworpen in hoeverre een bepaalde geloofsuiting wezenlijk is voor de uitoefening van het geloof. Van kerkbezoek wordt dat wel snel aangenomen, van bijvoorbeeld evangelisatie wordt het wel eens ter discussie gesteld. In dat geval wordt dan vervolgens gesteld dat van de vreemdeling wel verwacht mag worden dat hij zich daarin terughoudend opstelt. De ons bekende jurisprudentie wijst echter in de richting dat ook evangelisatie kan behoren tot de wezenlijke uitingen van het geloof.

Lees meer…

Toegedichte bekering

Als een bekering ongeloofwaardig wordt geacht kan er toch sprake zijn van gevaarzetting omdat iemand zich als christen gedraagt. In dat geval kan sprake zijn van een toegedichte bekering wat alsnog reden kan zijn voor het bieden van internationale bescherming.

Lees meer…

Kwaliteit ambtsberichten

Een belangrijk aandachtspunt van Gave is de kwaliteit van de algemene en thematische ambtsberichten als het gaat om de risico van geloofsvervolging van christenen. Er is nog wel eens sprake van onvolledige en soms dubbelzinnige informatie in de ambtsberichten.

Volgens het EHRM en ook volgens de vaste jurisprudentie mag bij de besluitvorming op asielaanvragen van een ambtsbericht worden uitgegaan, tenzij concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan. Hierop is meermalen met succes geprocedeerd.

Ook bij individuele ambtsberichten valt wel eens met succes de juistheid er van te betwisten. Ook de ombudsman heeft zich af en toe kritisch over de individuele ambtsberichten uitgelaten. Een asielzoeker kan in dit verband gebaat zijn bij een onderzoek in het land van herkomst. Voor christenasielzoekers uit moslimlanden (Midden-Oosten en Noord-Afrika) kan Middle East Concern hierbij behulpzaam zijn.

Lees meer…

Landeninformatie:

Diverse documenten zijn te vinden in onze online bibliotheek. Via de filteropties kan op land van herkomst gezocht worden. De belangrijkste landen van herkomst van christenasielzoekers kunnen geselecteerd worden in de lijst van categoriën. Voor andere landen kan middels het zoekveld (trefwoord) gezocht worden.

Andere websites met nuttige informatie:

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world