Geloofwaardigheid Bekering

Op deze pagina’s vind u beknopte informatie betreffende de beoordeling van de oprechtheid van bekering. In het document ‘Afvalligheid en bekering’ vind u uitgebreidere informatie met achtergronden. Van dit document verschijnt af en toe een update.

Indien u een aanvraag wilt doen voor dossieronderzoek, verzoeken wij u om gebruik te maken van ons aanmeldformulier.

NB: om toegang te krijgen tot alle informatie verzoeken wij u om u gratis te registreren op de bibliotheekpagina.

Toetsingskader

Sinds 2013 is een zogeheten ‘vaste gedragslijn’ van kracht en sinds 2015 de integrale toetsing. De ‘vaste gedragslijn’ omvat de volgende onderdelen:

  1. Vragen over de motieven voor en het proces van bekering, waaronder de betekenis en praktische uitvoering van een eventuele doop en doopplechtigheid, en over de persoonlijke betekenis van de bekering of de geloofsovertuiging voor een vreemdeling.
  2. Vragen die betrekking hebben op algemene, basale kennis van de geloofsleer en geloofspraktijk.
  3. Ten slotte verwacht de staatssecretaris dat een vreemdeling die stelt dat kerkgang onderdeel is van zijn geloofsovertuiging, daarover vragen weet te beantwoorden, bijvoorbeeld waar de kerk zich bevindt die hij bezoekt, op welk tijdstip de dienst of de mis plaatsvindt, en hoe deze verloopt. Soortgelijke vragen stelt de staatssecretaris ook over andere door een vreemdeling genoemde uitingen van zijn gestelde geloofsovertuiging, zoals evangeliseringsactiviteiten.

In de praktijk mag de IND in overwegende mate waarde toekennen aan de verklaringen betreffende de motieven voor en het proces van bekering. Worden de verklaringen op die onderdelen onvoldoende overtuigend geacht, dan is blijkens WI 2018/10 compensatie nodig middels sterke verklaringen op de onderdelen kennis en geloofsactiviteiten indien de vreemdeling blijk geeft wat de persoonlijke betekenis is van deze kennis en activiteiten. Ook mag de IND een bekering niet ongeloofwaardig achten enkel omdat zij verklaringen omtrent het eerste contact met het christelijke geloof of omtrent geloofsactiviteiten niet geloofwaardig acht.

Lees meer…

Herroeping eerdere bekering

Soms wordt bij een herhaalde asielaanvraag een aan een eerdere aanvraag ten grondslag gelegde bekering herroepen om aan te geven dat betrokkene nu pas echt bekeerd is. Daarmee is in ons bekende zaken  de geloofwaardigheid volgens de staatssecretaris op voorhand aangetast. Bij een rechtszitting van begin 2014 heeft de staatssecretaris zich hierover echter anders uitgelaten.

Lees meer….

Doopbewijs en verklaringen

“Behoudens de verklaringen van de vreemdeling zelf over zijn geloof, de wijze waarop hij daarmee in contact is geraakt en het proces van overgang van het ene naar het andere geloof, kunnen ingebrachte documenten –waaronder begrepen een doopakte– en verklaringen van derden (veelal kerkvoorgangers) elementen zijn, die de gestelde bekering aannemelijk maken.” (IND, pleitnotitie, blz. 3 bovenaan; cursivering conform origineel)

NB: Een reeds geplande doop kan een reden zijn voor een verbod op presentatie bij de autoriteiten van het land van herkomst. De Afdeling meent blijkbaar wel, dat de aanstaande doop reden kan zijn voor een (mogelijk) succesvolle opvolgende asielaanvraag.

Lees meer…

Vertaling

De vertaling blijkt tijdens het Nader Gehoor wel eens te wensen over te laten. Christelijke termen worden dan bijvoorbeeld niet correct vertaald, waardoor de asielzoeker ongemerkt verkeerde antwoorden geeft. Hoe vaak dit voorkomt is niet na te gaan, juist omdat het voor beide partijen ongemerkt gebeurt. Als er een vermoeden van is, is het ook moeilijk achteraf te controleren omdat er van het Nader Gehoor geen geluidsopname wordt gemaakt.

Op 7 september 2012 heeft de ombudsman zich hier ook over uitgesproken:
kleine nuanceverschillen in vertaling kunnen grote gevolgen kunnen hebben en geluidsopnamen zouden dan ook toegestaan moeten worden. (rapport 2012/142)

Bahaddar-exceptie

In januari 2013 heeft de Helpdesk van Vluchtelingenwerk kennisgenomen van vier gegronde Bahaddar-excepties van verschillende rechtbanken. Drie hiervan betreffen bekeringen. Ook al had een vreemdeling zijn bekering in een eerder procedure kunnen inbrengen, dan nog moet de bekering inhoudelijk getoetst worden indien betrokkene als bekeerling een ernstig risico op schending art. 3 EVRM loopt bij terugkeer naar land van herkomst.

lees meer …

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world